Ngày 29/6, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (VNPOLY) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)...

Chi tiết >>

Chi tiết vui lòng bấm vào link dưới  Bấm đọc đầy đủ

Chi tiết >>