Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đào Văn Ngọc – Chủ tịch HĐQT

 
 Ông Trần Huy Thư - Ủy viên     Ông Trần Tuấn Kiệt - Ủy viên


BAN KIỂM SOÁT   

Ông Dương Văn Chuyên - Trưởng Ban Kiểm soát

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Trần Huy Thư – Tổng Giám đốc

   

Ông Đào Đình Huy – Phó Tổng Giám đốc

 Ông Đỗ Đức Thắng – Phó Tổng Giám đốc

 Ông Lê Trung Đức – Kế toán trưởng

 

 

Tin khác