Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông Đào Văn Ngọc – Chủ tịch HĐQT

 
 Ông Trần Huy Thư - Ủy viên     Ông Trần Tuấn Kiệt - Ủy viên


Ban Kiểm soát
   

 

Ông Lê Trung Đức - Trưởng Ban Kiểm soát

Ban Điều hành

Ông Trần Huy Thư – Tổng Giám đốc

   

Ông Phạm Khắc Toàn – Phó Tổng Giám đốc

 

Ông Triệu Xuân Việt – Phó Tổng Giám đốc

 

 

Bình luận
Tin khác