Mời tham gia chào giá khóa Đào tạo ”Sơ cấp cứu cơ bản”

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm

Căn cứ: Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động; Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2022, nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên làm công tác an toàn, sức khỏe, môi trường (HSE) của công ty kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; những nguyên tắc và phương pháp cơ bản về sơ cấp cứu tại chỗ; các kỹ thuật sơ cấp cứu; phương pháp vận chuyển nạn nhân/bệnh nhân an toàn (có cáng và không có cáng để cấp cứu ban đầu) ...,

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) có nhu cầu triển khai 01 khóa đào tạo “Sơ cấp cứu cơ bản” cho 06 cán bộ, nhân viên đang làm công tác y tế, an toàn của VNPOLY. Thời lượng đào tạo thực hiện theo các quy định của Nhà nước nêu trên. Do số lượng học viên ít, Quý cơ sở đào tạo có thể thực hiện theo phương án ghép lớp với các đơn vị khác.

Kính đề nghị các Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo quan tâm gửi thư chào giá, nội dung đào tạo và các thông tin có liên quan đến khóa học trên cho chúng tôi trước 14h00 ngày 06/09/2022. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ anh Lê Minh Việt; Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0225.3614.615 (ext 123), 0904261179 hoặc email: vietlm@vnpoly.vn.

Trân trọng!

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Đào Đình Huy

Tin khác