Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (17/12/2008 - 17/12/2023): Bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng

15 năm qua, qua 3 kỳ Đại hội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã thực hiện lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, vận hành theo cơ chế: cấp ủy đảng lãnh đạo, Hội đồng thành viên quản lý, Tổng Giám đốc điều hành, các đoàn thể phát huy đầy đủ quyền làm chủ và tham gia quản lý doanh nghiệp.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với 3 kỳ Đại hội

Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập và hoạt động với mô hình mới đã phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường lãnh đạo xây dựng chiến lược, phát huy hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm được sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện đối với các tổ chức đảng trực thuộc, đơn vị thành viên và các đoàn thể. Bộ máy lãnh đạo của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được tổ chức đồng bộ. Hệ thống chính trị (Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh) thống nhất. Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn đã trải qua 3 kỳ Đại hội.

Trong các ngày từ 22 đến 24/7/2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 303 đại biểu chính thức thay mặt cho 9.707 đảng viên sinh hoạt tại 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 45 ủy viên.

Từ ngày 29 đến 31/7/2015, Đại hội đại biểu lần thứ II Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã được tiến hành tại Hà Nội với sự tham dự của 294 đại biểu chính thức thay mặt cho 14.702 đảng viên sinh hoạt tại 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa II gồm 45 ủy viên và tại Đại hội bầu 43 ủy viên.

Trong hai ngày 3 và 4/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III đã được tiến hành tại Hà Nội với sự tham gia của 297 đại biểu thay mặt 14.071 đảng viên. Đại hội đã quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III gồm 43 đồng chí và tại Đại hội bầu 39 ủy viên.

   Bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Tính đến ngày 30/6/2023, Đảng bộ Tập đoàn hiện có 32 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, 6 đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được ủy quyền kết nạp đảng viên và kỷ luật đảng viên đến mức khai trừ, 11 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở với tổng số 13.247 đảng viên. Toàn Đảng bộ Tập đoàn có 959 tổ chức đảng các cấp, trong đó có 122 đảng bộ cơ sở, 33 chi bộ cơ sở, 11 đảng bộ bộ phận và 793 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ ở nước ngoài.

15 năm qua, qua 3 kỳ Đại hội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã thực hiện lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, vận hành theo cơ chế: cấp ủy đảng lãnh đạo, Hội đồng thành viên quản lý, Tổng giám đốc điều hành, các đoàn thể phát huy đầy đủ quyền làm chủ và tham gia quản lý doanh nghiệp.

Bài học kinh nghiệm của Đảng ủy Tập đoàn trong công tác xây dựng Đảng

Qua quá trình hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhất là qua thời kỳ “khủng hoảng” của Tập đoàn giai đoạn 2015-2017 và kết quả thực hiện thành công phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2023, Tập đoàn đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn và các Đảng bộ trực thuộc tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo Chuyên đề "Tự soi - Tự sửa" của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Một là, về phát huy vai trò và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn; của cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị trong Tập đoàn; việc xây dựng và thực hiện quy định về quan hệ công tác giữa cấp ủy, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong quá trình thực thi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Hai là, công tác cán bộ và quản lý cán bộ, quản lý người đại diện chú trọng: Lựa chọn cán bộ, bổ nhiệm, phân công cán bộ đúng người, đúng việc; thực hiện nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác cán bộ.

Ba là, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cá nhân người đứng đầu; trong công tác quản trị doanh nghiệp và trong quản lý triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Bốn là, không chủ quan, thỏa mãn với thành tích, kết quả; coi trọng công tác quản trị rủi ro.

15 năm xây dựng và phát triển, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn không ngừng phát triển trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia.

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí quyết đem hết sức mình hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác; phát huy cao nhất giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” của lớp lớp thế hệ những người đi tìm lửa, với quyết tâm chính trị cao nhất tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị toàn Tập đoàn luôn trong sạch vững mạnh, xây dựng Tập đoàn sớm trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia hàng đầu cả nước và khu vực.

Theo PVN

Tin khác