Mời chào giá dịch vụ tư vấn, thẩm định và đánh giá chất lượng máy móc thiết bị sản xuất xơ sợi Polyester của VNPOLY

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn, thẩm định và đánh giá chất lượng máy móc thiết bị sản xuất xơ sợi Polyester của VNPOLY với danh mục như phụ lục 01 đính kèm.

Hình thức nhận báo giá: Chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                       Fax: 0225 3 614 623

-  Thời gian gửi chào giá (06 ngày): Từ 08h00 ngày 15/10/2021 đến hết 17h00 ngày 22/10/2021 (Trong giờ hành chính);

-  Điều kiện thanh toán và thời gian thực hiện: Hai bên sẽ thống nhất trong quá trình đàm phán và thương thảo Hợp đồng.

-  Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 161)                               Fax: 0225 3 614 623

Trong chào giá đề nghị Nhà cung cấp nêu rõ điều kiện thanh toán và thời gian thực hiện tối thiểu.

Trân trọng cảm ơn./.  

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Đức Thắng

PHỤ LỤC: 01
DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ
(Kèm theo CV chào giá số:849,1/VNPOLY-TM ngày 14 tháng 10 năm 2021)

STT

HẠNG MỤC DỊCH VỤ

ĐVT

SL

Ghi chú

Tư vấn thẩm định và đánh giá chất lượng máy móc thiết bị sản xuất xơ sợi Polyester VNPOLY

1

Dây truyền trùng ngưng nhựa Polyester

Bộ hồ sơ báo cáo

           1

 

2

Dây truyền sản xuất xơ

3

Dây truyền sản xuất sợi

4

Dây truyền phụ trợ

  

 

Tin khác