Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm 3.136 tỉ đồng

Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tiết kiệm được 3.136 tỉ đồng, trong đó, tiết kiệm chi phí quản lý 462 tỉ đồng; tiết kiệm chi phí giá thành sản xuất kinh doanh 2.432 tỉ đồng; tiết kiệm chi phí quản lý đầu tư xây dựng 242 tỉ đồng.

Để triển khai hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tập đoàn Dầu khí đã xây dựng và quyết liệt triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, tập trung vào 5 lĩnh vực hoạt động chính, các dự án trọng điểm về dầu khí, đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả các dự án hoàn thành trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Cùng với đó, Tập đoàn Dầu khí triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy tối đa, hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Song song với đó, Tập đoàn Dầu khí tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và trong cuộc sống hằng ngày. Tập đoàn Dầu khí xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí…; kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đưa cảnh báo các rủi ro về các hoạt động; thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, chi tiếp tân, hội nghị…

                                                 Người lao động PVEP trên giàn Đại Hùng 01

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào trong kế hoạch kiểm tra hằng năm. Tập đoàn Dầu khí đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tự thực hiện giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và người đại diện làm công tác kiểm soát của PVN tại các doanh nghiệp thành viên tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và áp dụng hệ thống các định mức kinh tế - kỹ thuật, làm cơ sơ sở kiểm soát và tiết giảm chi phí. Trong năm 2018, qua kiểm tra, toàn Tập đoàn Dầu khí chưa phát hiện trường hợp vi phạm và phải xử lý về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

v thường xuyên rà soát, xây dựng để xây dựng bổ sung, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ như các bộ định mức, tiêu chuẩn, chế độ; cải cách các thủ tục hành chính, lề lối làm việc, các quy định, quy trình xử lý công việc theo hướng tiết kiệm, nhanh gọn, kịp thời, hiệu quả tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của PVN phù hợp với các quy định của pháp luật.

                                                            Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đồng thời, Tập đoàn Dầu khí liên tục bổ sung, hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; nghiên cứu công nghệ mới, nguyên vật liệu mới, sản phẩm mới; định mức lao động; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường. Đây là các giải pháp mang tính đột phá trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong quản lý chi phí hoạt động thường xuyên, Tập đoàn Dầu khí và các doanh nghiệp thành viên kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, chi phí quản lý; triệt để tiết kiệm chi phí thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, khánh thành…; thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí xăng dầu, điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm… Cùng với đó, Tập đoàn Dầu khí tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc chuyên môn, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài chưa thực sự cần thiết; bố trí sử dụng tài sản một cách hợp lý.

Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, đầu tư xây dựng, Tập đoàn Dầu khí thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, kỹ thuật để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả các năng lực hiện có; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đầu tư theo quy định nhằm tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí, kiểm soát tiến độ và giải ngân kịp thời, quản lý chặt chẽ dòng tiền.

Tập đoàn Dầu khí tăng cường chỉ đạo triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc; tổ chức làm việc với các doanh nghiệp thành viên để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện btais cấu trúc. Quy chế quản lý công nợ đã được Tập đoàn Dầu khívà các doanh nghiệp thành viên ban hành phục vụ công tác điều hành và quản lý công nợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu tối đa nợ quá hạn, nợ xấu…

Tập đoàn Dầu khí và các doanh nghiệp thành viên cũng thường xuyên rà soát, sắp xếp lại cơ cấu cán bộ quản lý, chủ chốt, bảo đảm gọn nhẹ, có hiệu lực, hiệu quả, đúng số lượng theo quy định.

Kết quả, năm 2018, toàn Tập đoàn Dầu khí đã thực hiện tiết kiệm được 3.136 tỉ đồng, trong đó, tiết kiệm chi phí quản lý 462 tỉ đồng; tiết kiệm chi phí giá thành sản xuất kinh doanh 2.432 tỉ đồng, nhiều hơn năm 2017 gần 400 tỉ đồng; tiết kiệm chi phí quản lý đầu tư xây dựng 242 tỉ đồng.

Những kết quả trên đã cho thấy quyết tâm của Tập đoàn Dầu khí trong việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng như nghiêm túc chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng các quy định của Nhà nước. Tập đoàn Dầu khí luôn xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, để từ đó phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Tập đoàn Dầu khí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tập đoàn Dầu khí vẫn còn một số hạn chế. Một số doanh nghiệp khi xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chưa cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo; chưa bám sát vào đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp để đặt ra chương trình hành động… Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của một số doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình hoàn chỉnh do các nhà máy mới đưa vào vận hành.

Năm 2019 và các năm tới, Tập đoàn Dầu khí tiếp tục bám sát Chương trình tổng thể của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để xây dựng mục tiêu, chương trình và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó luôn chú trọng tới công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Song song với việc thực hiện tiết kiệm, Tập đoàn Dầu khí cùng các doanh nghiệp thành viên tiếp tục, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về thực hành tiết kiệm tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức về tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên; rà soát, hoàn chỉnh tối ưu các quy trình kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; kiểm soát chặt chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư để sớm đưa vào hoạt động, khai thác; tối ưu hóa quy trình sản xuất; phát huy sáng kiến, cả tiến kỹ thuật trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh…

 

 Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, đầu tư xây dựng, PVN thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, kỹ thuật để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả các năng lực hiện có; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đầu tư theo quy định nhằm tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí, kiểm soát tiến độ và giải ngân kịp thời, quản lý chặt chẽ dòng tiền.
Tin khác