Petrovietnam điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số Ban/Văn phòng

Trước đó, thực hiện Quy định 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, mhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có Quyết định thành lập các ban: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn với chức năng, nhiệm vụ được tách ra từ ban hợp nhất. Trên cơ sở đó, Hội đồng Thành viên đã ban hành Nghị quyết và ngày 12/6/2023, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có quyết định về việc điều chỉnh tên gọi, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ chính của các Ban/Văn phòng tại Bộ máy giúp việc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo đó, đổi tên Ban Pháp chế và Kiểm tra thành Ban Pháp chế Thanh tra; đổi tên Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực thành Ban Quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ chính của Ban Pháp chế Thanh tra, Ban Quản trị nguồn nhân lực, Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp (Ban TT&VHDN) cùng Văn phòng Tập đoàn.

Ban Phát chế Thanh tra có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Petrovietnam về công tác pháp chế, thanh tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo, phòng chống tham nhũng; an ninh, quốc phòng; đấu thầu, cung cấp dịch vụ, hàng hoá, xây lắp. Ban Pháp chế Thanh tra sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính gồm công tác pháp chế; công tác thanh tra; công tác đấu thấu cung cấp dịch vụ, hàng hoá và xây lắp; các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Tập đoàn phân công.

Ban Quản trị nguồn nhân lực có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tập đoàn về công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương và chế độ chính sách; thi đua khen thưởng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn. Ban Quản trị nguồn nhân lực sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính gồm: công tác tổ chức, nhân sự; công tác chế độ tiền lương, chế độ chính sách; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; công tác quản trị dữ liệu nhân sự; công tác thi đua khen thưởng; các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Tập đoàn phân công.

Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tập đoàn trong công tác truyền thông; văn hoá doanh nghiệp; quan hệ công chúng; an sinh xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phối hợp thực hiện các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội nghề nghiệp trong Tập đoàn. Ban TT&VHDN sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính gồm: công tác truyền thông; công tác văn hoá doanh nghiệp; công tác quan hệ công chúng và các nhiệm vụ do lãnh đạo Tập đoàn phân công. Đối với Văn phòng Tập đoàn, nhiệm vụ về an sinh xã hội được chuyển từ Văn phòng sang Ban TT&VHDN.

Bên cạnh đó, các phòng trong các Ban cũng được sắp xếp, điều chỉnh lại. Sau điều chỉnh, Ban Pháp chế Thanh tra sẽ gồm 3 phòng: Pháp chế; Thanh tra; Thẩm định thầu. Ban Quản trị nguồn nhân lực sẽ gồm 5 phòng: Tổ chức - Nhân sự; Lao động -Tiền lương; Đào tạo; Thi đua - Khen thưởng; Quản trị dữ liệu nhân sự. Ban TT&VHDN sẽ gồm 3 phòng: Truyền thông; Văn hoá doanh nghiệp; Quan hệ công chúng.

Theo PVN

Tin khác