Mời tham gia chào giá khóa đào tạo “An toàn hoá chất”

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm

Căn cứ: Luật Hoá chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chấtNghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất; Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2021, nhằm trang bị cho CBCNV công ty kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; các thông tin cơ bản; các quy định về hoạt động hóa chất; quy định về an toàn hóa chất và các  biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.....,

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) có nhu cầu triển khai 01 khóa đào tạo “An toàn hoá chất” cho 30 cán bộ lãnh đạo, công nhân, nhân viên của VNPOLY. Địa điểm: có thể đào tạo tại địa điểm do Bên đào tạo bố trí hoặc tại trụ sở của VNPOLY.

Kính đề nghị các Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo quan tâm gửi thư chào giá, nội dung đào tạo, thời lượng đào tạo và các thông tin có liên quan đến khóa học trên cho chúng tôi trước 14h00 ngày 12/8/2021. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ anh Lê Minh Việt, chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0225.3614.615 (ext 123), 0904261179 hoặc email: vietlm@vnpoly.vn.

Trân trọng!   

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

ĐÀO ĐÌNH HUY

Tin khác