PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2019

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn 5 tháng ước đạt 277,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 41 nghìn tỷ đồng.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, PVN đã giao kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị thành viên từ tháng 12 năm 2018, đồng thời tập trung thực hiện kế hoạch từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019. Cùng với đó, Tập đoàn chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

                                                     Nhà máy Đạm Cà Mau

Đến nay, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 5 tháng đầu năm và dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực, đã đưa mỏ Cá Tầm vào khai thác từ ngày 25/01/2019 với sản lượng đạt trên 1,18 nghìn tấn/ngày. 

Các chỉ tiêu khai thác dầu khí, sản xuất điện, đạm, xăng dầu của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức. Đặc biệt, chỉ tiêu sản xuất đạm 5 tháng đạt 563,1 nghìn tấn, vượt 13,5% kế hoạch 5 tháng.

Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong các dịp nghỉ lễ, Tết được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn 5 tháng ước đạt 277,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch 5 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 41 nghìn tỷ đồng, vượt 6,2% so với kế hoạch 5 tháng.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, hoạt động của các đơn vị sản xuất là Vietrsovpetro, PVEP, Rusvietpetro, BSR, PVPower, PVCFC... đều giữ được nhịp độ tốt, bám sát kế hoạch được giao. Hầu hết các đơn vị thành viên đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách) đề ra.

Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương tiến độ, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp bách để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội được các tổ chức đoàn thể, đơn vị Tập đoàn triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Tháng công nhân cũng được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. 

Với những nỗ lực, cố gắng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng ước đạt 336 nghìn tỷ đồng, vượt 8,3% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 55% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng ước đạt 49,7 nghìn tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56,8% kế hoạch năm.

                                                                                                                                                 Theo Petrotimes

Tin khác