Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM

Trụ sở: Lô CN5.5A - Khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải phòng;

Tel: 0225. 3614615;                                    Fax: 0225. 3614623;

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0102681774, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 09/6/2020;

Website: www.vnpoly.vn 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Hình thức họp: Trực tiếp/ trực tuyến;

Thời gian: 15h00, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Tại phòng họp số 2, trụ sở Công ty, Lô CN 5.5A, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Nội dung Chương trình:

TT

Thời gian

Nội dung

Trách nhiệm

1.                   

15:00 – 15:05

Tiếp đón Đại biểu

Ban tổ chức và Thư ký HĐQT

2.                   

15:05 – 15:10

Giới thiệu đại biểu; tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp;

Khai mạc cuộc họp;

Ban tổ chức: đ/c N.T.Ngọc

3.                 

15:10 – 15:15

Cử Thư ký cuộc họp;

Giới thiệu và ĐH thông qua Tổ kiểm phiếu;

Thông qua chương trình.

Chủ tịch HĐQT

4.                 

15:15 – 16:00

Xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình cụ thể:

Toàn thể cổ đông

 

 

1.    Xem xét công văn số 1610/PBHC-HĐQT ngày 22/9/2021 của cổ đông PVFCCo về việc giới thiệu bầu ông Trần Tuấn Kiệt giữ chức vụ Thành viên HĐQT

Toàn thể cổ đông

 

 

2.    Xem xét công văn số 6328/DKVN-HĐTV ngày 03/11/2021 của cổ đông PVN về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Lê Trung Đức

Toàn thể cổ đông

 

 

3.    Xem xét công văn số 6328/DKVN-HĐTV ngày 03/11/2021 của cổ đông PVN về việc giới thiệu bầu ông Dương Văn Chuyên và ông Hoàng Lê Phương làm Thành viên BKS

Toàn thể cổ đông

5.                   

16:00 – 16:30

Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên

Toàn thể cổ đông

6.                   

16:30 – 16:45

Đại diện các Cổ đông phát biểu

ĐD Cổ đông

7.                 

16:45 – 16:55

Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký và Toàn thể đại hội

8.                   

16:55 – 17:00

Bế mạc Đại hội

Chủ tịch HĐQT

 

Trân trọng kính mời!

 

             T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

             CHỦ TỊCH HĐQT 

             Đã ký 

             Đào Văn Ngọc

 

Tin khác