Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM

Trụ sở: Lô CN5.5A - Khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải phòng;

Tel: 0225. 3614615;                                    Fax: 0225. 3614623;

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0102681774, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 09/6/2020;

Website: www.vnpoly.vn 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Hình thức họp: Trực tiếp/ trực tuyến;

Thời gian: 9h00, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Tại phòng họp số 2, trụ sở Công ty, Lô CN 5.5A, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Nội dung Chương trình: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Trân trọng kính mời!

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

 

Đã ký

 

Đào Văn Ngọc

 

Tin khác