Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM

Trụ sở: Lô CN5.5A - Khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải phòng;

Tel: 0225. 3614615;                                    Fax: 0225. 3614623;

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0102681774, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp sửa đổi lần thứ 10 ngày 09/6/2020;

Website: www.vnpoly.vn 

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY), cụ thể như sau:

Hình thức họp: Trực tiếp/ trực tuyến;

Thành phần: Cổ đông, Người đại diện phần vốn của Cổ đông pháp nhân;

Thời gian: 15h00, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Lô CN 5.5A, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Nội dung Chương trình:

TT

Thời gian

Nội dung

Trách nhiệm

1

14:45-15:00

-  Tiếp đón Đại biểu

Ban tổ chức và Thư ký HĐQT

2

15:00 – 15:10

-  Giới thiệu đại biểu; tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp;

-  Khai mạc cuộc họp;

-  Cử và thông qua Thư ký cuộc họp;

-  Cử và thông qua Tổ kiểm phiếu;

-  Thông qua chương trình.

Chủ tịch HĐQT và Ban tổ chức

3

15:10 – 16:00

Xem xét, cho ý kiến nội dung báo cáo, tờ trình cụ thể:

Toàn thể đại hội

1.     Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)

Ban điều hành

2.     Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (kèm theo các báo cáo của các Thành viên HĐQT)

HĐQT

3.     Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (kèm theo các báo cáo của các Thành viên BKS)

BKS

4.     Tờ trình chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán

HĐQT

5.     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của VNPOLY

BKS

6.     Tờ trình thông qua Báo cáo thực hiện quỹ lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

HĐQT

7.   Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của VNPOLY

Ban điều hành

8.     Các vấn đề khác:

HĐQT

4

16:00 – 16:15

-  Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên

Toàn thể đại hội

5

16:15 – 16:25

-  Đại diện các Cổ đông phát biểu

ĐD Cổ đông

6

16:25 – 16:30

-  Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

Toàn thể đại hội

7

16:30

-  Bế mạc Đại hội

Chủ tịch HĐQT

Trân trọng kính mời!

 

             T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

             CHỦ TỊCH HĐQT 

             Đào Văn Ngọc

Tin khác