Thông báo mời thầu
12

11/2020

Tên gói thầu: Mời chào giá rộng rãi “Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp”

Mô tả:

Phát hành: 12/11/2020 đến ngày 20/11/2020

09

11/2020

Tên gói thầu: THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

Mô tả:

Phát hành: 09/11/2020 đến ngày 16/11/2020

21

09/2020

Tên gói thầu: THƯ MỜI HỢP TÁC

Mô tả:

Phát hành: 23/09/2020 đến ngày 29/09/2020

20

08/2020

Tên gói thầu: Thư mời giáo viên đào tạo tiếng Anh cho người đi làm

Mô tả:

Phát hành: 20/08/2020 đến ngày 03/09/2020

15

07/2020

Tên gói thầu: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Mô tả:

Phát hành: 15/07/2020 đến ngày 30/07/2020

06

05/2020

Tên gói thầu: Cho thuê mái nhà xưởng để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời

Mô tả:

Phát hành: 06/05/2020 đến ngày 31/05/2020

05

05/2020

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm: Cho thuê kho và văn phòng làm việc

Mô tả:

Phát hành: 05/05/2020 đến ngày 31/05/2020

05

05/2020

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm: Cho thuê kho

Mô tả:

Phát hành: 05/05/2020 đến ngày 31/05/2020

20

03/2020

Tên gói thầu: Thông báo gia hạn chào giá “Thanh lý lo dầu Cosmo tồn kho trong kho ME”.

Mô tả:

Phát hành: 20/03/2020 đến ngày 27/03/2020

19

03/2020

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá “Thanh lý các trang thiết bị sau thu hồi của VNPOLY ”

Mô tả:

Phát hành: 19/03/2020 đến ngày 26/03/2020

02

03/2020

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá quan trắc môi trường tại VNPOLY

Mô tả:

Phát hành: 01/03/2020 đến ngày 04/03/2020

02

03/2020

Tên gói thầu: Thư mời chào giá đo kiểm môi trường lao động tại VNPOLY

Mô tả:

Phát hành: 01/03/2020 đến ngày 04/03/2020

27

02/2020

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá “Thanh lý lo dầu Cosmo tồn kho trong kho ME”

Mô tả:

Phát hành: 27/02/2020 đến ngày 06/03/2020

26

02/2020

Tên gói thầu: Thông báo mời chào giá "Thanh lý lô dầu Cosmo tồn trong kho ME"

Mô tả:

Phát hành: 25/02/2020 đến ngày 27/02/2020

07

02/2020